Het frequentieplan 2018 van de Vlaamse Gemeenschap

30 november 2007 - Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Op 30 november 2007 werd een strategische adviesraad opgericht met de naam "Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media" (SARC) die tot taak heeft het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden. Eén van de 19 leden is Marc Peersmans van Hit FM om het radiolandschap in zijn totaliteit te vertegenwoordigen. Marc Peersmans is ook één van de stichters van de Vlaamse Radiovereniging, een vereniging waar enkel radionetwerken Club FM, Family Radio en TOPRadio lid van zijn.

De onafhankelijke lokale radio-omroepen meldden dat ze onvoldoende werden gehoord en steeds in de schaduw bleven van de grote radionetwerken. Zij vonden ook dat ze niet genoeg betrokken werden bij het onderzoek en dat de vertegenwoordigers van de lokale radio's in de Strategische Adviesraad Media, die zetelden op voordracht van de Vlaamse Radiovereniging, onvoldoende in hun naam spraken. De onafhankelijke lokale radio's erkenden dat deze ondervertegenwoordiging in het debat ten dele toe te schrijven is aan het feit dat zij niet waren verenigd in een orgaan dat hun belangen behartigt.

Vergadering commissie CJSM - 04/06/2013

up

2013 - De KPMG studie

Het kabinet van toenmalig Vlaams minister van Media Ingrid Lieten liet door het doorlichtingsbureau KPMG een studie opstellen die moest leiden tot een hertekening van het FM-landschap tegen 2016. Het was een adviesopdracht met betrekking tot een behoefte- en marktanalyse van het Vlaamse radiolandschap. Bedoeling was het medialandschap te verkennen en de stakeholders te bevragen naar hun verwachtingen en behoeften, en vervolgens aanbevelingen te formuleren voor het beleid om strategische keuzes te maken. Daarmee werd rekening gehouden met de wensen van de luisteraars en met de economische leefbaarheid van omroepen. De studie zou moeten aangeven hoe de FM-frequenties moeten worden uitgereikt en voor wie op andere distributiewijzen dan FM moet ingezet worden.

Behoefte en marktanalyse Vlaamse radiolandschap KPMG 2013

up

23 april 2014 - De gemeenschapsradio's en netwerkradio's

In haar laatste plenaire marathon keurde het Vlaams parlement op 23 april 2014 met een grote meerderheid van 70 tegen 29 een aantal amendementen van het Mediadecreet goed die onder andere een apart statuut creërden voor gemeenschapsradio’s. Gemeenschapsradio’s onderscheiden zich van andere private radio-omroepen door hun lokale inbedding, hun eigenzinnige programmatie, en hun niet-commercieel karakter. Met de stemming gaf Vlaanderen gevolg aan een resolutie van het Europees Parlement van 2008, waarin werd gevraagd om gemeenschapsradio’s te ondersteunen.

Vlaanderen’s laatste onafhankelijke, reclame-vrije radio’s, namelijk Radio Scorpio en Radio Centraal, waren verheugd met het initiatief. In juni 2011 al lanceerden zij een oproep om in Vlaanderen, net zoals begin 2009 al in Wallonië gebeurde, de Europese aanbevelingen in de praktijk om te zetten door het creëren van een eigen statuut voor gemeenschapsradio's.

De erkenning van gemeenschapsradio’s en andere aanpassingen aan het Mediadecreet die nu werden gestemd, waaronder een strenger toezicht op ketenvorming, waren stappen in de goede richting om de verschraling van het radiolandschap tegen te gaan.
Radio Scorpio en Radio Centraal hoopten dat het beleid in de volgende legislatuur op het gevonden elan verder zou gaan door de handel in frequenties te bannen, de oneigenlijke toekenning van lokale frequenties aan ketens tegen te gaan, de Regulator te versterken en zo de opstart van lokale radio-initiatieven met toegevoegde waarde opnieuw mogelijk te maken.

Tijdens de plenaire zitting werd ook het voorstel van wijziging van het mediadecreet voorgelegd m.b.t. artikel 146. Concreet kwam het erop neer dat onafhankelijke lokale radiozenders een toetreding tot een samenwerkingsverband niet meer enkel dienden te melden aan de Vlaamse Regulator voor de Media, maar hiervoor de expliciete goedkeuring zouden krijgen van de Vlaamse Regering. Degenen die reeds in een samenwerkingsverband zaten hoefden niets te vrezen, omdat de beslissing niet met terugwerkende kracht zou werken.

up

10 juni 2014 - Advies van de Sectorraad Media

De studie van KPMG werd voorgelegd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) - Sectorraad Media. Op basis van de studie werd onderstaand advies uitgebracht.

De sectorraad bleef de plaats van vrijwilligers erkennen maar vroeg dat voor wat radio op de FM-band betreft de ondersteuning en het werk van deze vrijwilligers op een professionele manier gebeurde. Bij het vaststellen van de erkenningsvoorwaarden en bij de beoordeling en opvolging van de aanvragen diende de Vlaamse Regering hiermee rekening te houden.

De sectorraad was er niet van overtuigd dat voor gemeenschapsradio's een apart statuut moest worden voorzien wanneer de doelstellingen ervan ook door onafhankelijke radio's kunnen worden ingevuld. Het was volgens de raad ook onduidelijk hoe gemeenschapsradio's economisch leefbaar konden zijn als zij niet door de overheid worden gefinancierd, maar tegelijk zonder commercieel of geldelijk winstoogmerk moeten opereren.

Wat betreft de specifieke doelgroepenradio was het volgens de raad niet opportuun een aparte categorie te erkennen gezien de schaarste op de FM-band. Om die reden werd een oprichting van een jongerenzender afgewezen omdat een dergelijke zender een landelijke frequentie zou moeten hebben, hetgeen volgens de Sectorraad weinig haalbaar zou zijn.

Verder vroeg de raad om criteria en erkenningsvoorwaarden toe te voegen zoals het invoeren van een criterium inzake radio-ervaring, het voorleggen van een businessplan en een verstrenging van de mogelijkheid om vergunningen te verhandelen. Ook werd gemeld om de ontkoppelingen te monitoren bij lokale radio's die samenwerken met een netwerk.

Er werd ook gevraagd om onder andere te vragen aan de zenders om Belgisch en Nederlandstalig werk te programmeren zonder een quota op te leggen, om naar diversiteit te streven van de formats en toezicht te houden op de naleving van het dossier.

Advies Sectorraad Media

up

25 juli 2014 - Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel

Sven GatzOp 25 juli werd Sven Gatz (Open VLD) minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel onder de Vlaamse Regering Bourgeois I. Hij hoopt in 2025 de analoge radio-uitzendingen via FM te kunnen uitschakelen in Vlaanderen. Hij deed deze uitspraak tijdens de start van DAB+ uitzendingen van Club FM, Radio FG, Family Radio, Radio Maria, Radio Stad, VBRO en TOPRadio in Brussel.

In 2017 zullen de FM-frequenties van de commerciële radiozenders in Vlaanderen worden herverdeeld. De voorbereidingen hiervoor beginnen in 2016. Minister Gatz gaat bij deze herverdeling wel een voorwaarde voor digitalisering opnemen. Wie in 2017 een nieuwe FM-radiolicentie wil verwerven, zal eerst moeten beloven om te investeren in DAB+.

Op 9 juni 2015 kondigde de overkoepelende vzw Vlaams-Brusselse Media dat radiozender FM Brussel zou ophouden op 30 juni 2015. Op 10 juni 2015 verkondigde Sven Gatz in talrijke interviews dat hij achter de beslissing staat van de vzw. Er kwam zoveel reactie uit alle mogelijke hoeken dat minister Gatz de dag daarna het geweer van schouder veranderde. Op 11 juni gaf hij samen met minister Pascal Smets een persconferentie waarin hij verklaarde dat hij had gevraagd aan de raad van bestuur de hele hervorming van de Vlaams-Brusselse Media te onderzoeken samen met de medewerkers in welke vorm de radio verder zou kunnen blijven bestaan.

up

DAB - DAB+

De regering maakte uiteindelijk toch werk om DAB+ te promoten. DAB en DAB+ wordt voorgesteld als de toekomst van radio, maar dat is het intussen al dertig jaar. De technologie werd voor het eerst gedemonstreerd in 1985. Toen was er nog geen sprake van internet of van mobiel internet.

Norkring beheert de DAB/DAB+-uitzendingen in België. Recent werd een promotiecampagne gelanceerd. Om het signaal van een radio nationaal te verspreiden vroeg Norkring 120.000€/jaar. Om enkel in Brussel en omgeving op DAB+ te worden opgenomen bedroeg de promoprijs 18.000€/jaar. Club FM, Radio FG, Family Radio, Radio Maria, Radio Stad, VBRO en TOPRadio gingen blijkbaar in op dit aanbod.

TOPRadio op DAB+

TOPRadio op DAB+
Promotie DAB+ op TOPradio.be

vrijdag 28 oktober 2016: landelijke radio-omroeporganisaties worden verplicht om op termijn digitaal (DAB+) uit te zenden. Hun erkenningen in FM worden voor vier jaar verlengd tot 2021.

up

Op weg naar het frequentieplan 2018

Eind oktober 2016 heeft de Vlaamse regering het decreet houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie goedgekeurd. Het nieuwe decreet is gebaseerd op het decreet van 2009 en vermeldt welke artikelen zijn aangepast, toegevoegd of zijn weggelaten.

In het kort wordt in het nieuwe decreet netwerkradio-omroeporganisaties gedefinieerd. Het brengen van gemeenschappelijke programma’s op lokale omroepen zal niet meer mogelijk zijn. Club FM, Family Radio, Radio Maria, VBRO, TOPRadio en andere initiatieven zullen zich moeten kandidaat stellen voor een netwerkradio-organisatie als ze nog op meerdere frequenties hun programma’s simultaan willen uitzenden.

Bekijk hier het origineel decreet van 2009: decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 (pdf)
Bekijk hier het decreet van 2009 aangepast tot 01 augustus 2016: decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 aangepast tot 1 augustus 2016
Bekijk hier het voorontwerp van decreet dat het decreet van 27 maart 2009 wijzigt: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

Hier is een overzicht van de belangrijkste punten gevolgd door een toelichting.

Art. 143. De regionale radio-omroeporganisaties kunnen onafhankelijk of binnen een samenwerkingsverband met andere regionale radio-omroeporganisaties opereren.

Het nieuwe decreet spreekt nog steeds van regionale omroepen. Momenteel maakt Radio Nostalgie gebruik van de regionale frequenties om een gemeenschappelijk programma te brengen. Waarom de categorie regionale radio-omroeporganisaties niet werd geschrapt in het decreet is de reden juridisch-technisch van aard.

Het samenwerkingsverband van de regionale radio’s is door de Vlaamse Regering nooit officieel erkend als landelijke radio-omroeporganisatie. De samenwerking van de regionale omroepen leidde dus niet tot een nieuwe erkenning als landelijke radio-omroep – zoals artikel 143 lid 3 bepaalt – maar ze worden de facto beschouwd als een landelijke radio beschouwd op basis van artikel 143 lid 2.

Als men de bepalingen rond de regionale radio-omroepen zou opheffen, dan zou ook artikel 143 opgeheven worden dat de samengevoegde regionale radio’s het statuut van landelijke radio geeft. Stel dat men die bepaling wel laat staan en de andere bepalingen schrapt, dan is die bepaling quasi zonder voorwerp omdat alle andere bepalingen rond de regionale omroepen ook opgeheven zijn. Een samenwerkingsverband van regionale omroepen bestempelen als landelijke omroep zonder dat er in het decreet nog sprake is van regionale omroepen zou dan ook zeer bevreemdend zijn.

Het opheffen van de bepalingen van de regionale radio’s (incl. 143) zou moeten inhouden dat de Vlaamse Regering de facto (voorals-)nog een erkenning moet geven of geeft aan het nu bestaande samenwerkingsverband van alle regionale omroepen, terwijl dit op basis van artikel 143, lid 3 in het verleden nooit gebeurd is.

Een ander element is dat er in het verleden sprake is geweest van een objectieve erkenningsronde waarbij 5 spelers een erkenning gekregen hebben. Deze erkenningen werden verkregen op basis van frequentiepakketten zoals die opgenomen zijn in het frequentieplan van 1/9/2006.

De bepalingen van de regionale radio’s opheffen houdt in dat ook de bepalingen van dat frequentieplan worden genegeerd. Virtueel komen de oude erkenningen dan te vervallen en dus zou ook de wijziging in statuut van samengevoegde regionale naar landelijke komen te vervallen of op zijn minst betwistbaar zijn. Anders ging het geweest zijn moest natuurlijk de Vlaamse Regering conform artikel 143 lid 3 wel expliciet het samenwerkingsverband als nieuwe landelijke zou erkend hebben, maar dit is nooit gebeurd.

De decretale afschaffing van de regionale omroepen zou ook tot gevolg hebben dat de uitvoeringsbesluiten allemaal aangepast zouden moeten worden.

Tenslotte – bij gebrek aan eigenlijke erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie – bestaat ook virtueel de mogelijkheid dat aan dit samenwerkingsverband een einde kan komen, waardoor de bepalingen over de regionale radio-omroeporganisaties komen te herleven en dus moeten blijven bestaan.

Samenvattend: het feit dat het samengaan van de 5 regionale omroepen ‘van rechtswege’ een landelijke radio-omroeporganisatie is zonder ooit als zodanig te zijn erkend, houdt in dat de bepalingen rond de regionale omroeporganisaties de facto moeten blijven bestaan, en dit zowel in het decreet als in de uitvoeringsbesluiten.

Concluderend wordt gesteld dat het advies van de sectorraad Media bijgevolg geen aanpassing van de principieel goedgekeurde tekst van het decreet behoefde. Enkel de memorie werd verduidelijkt op het gebied van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid.

Artikel 134/1 werd ingevoegd en luidt als volgt:

Het uitzenden van radioprogramma’s, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie die identiek zijn aan radioprogramma’s van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden.

Momenteel zijn er samenwerkingsakkoorden tussen lokale radio’s. Lokale radio’s die nog wensen samen te werken zullen zich kandidaat moeten stellen voor een netwerkradio.

Indien in het nieuwe frequentieplan terug regionale pakketten beschikbaar zijn, is in principe een samenwerking tussen de regionale radio’s waarbij identieke programma’s gelijktijdig worden uitgezonden niet meer mogelijk.

Het is wel toegestaan dat landelijke, regionale, netwerk- en lokale omroeporganisaties in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radioreclame te brengen.

Artikel 143/2 werd ingevoegd, dat luidt als volgt:

De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema’s, profielen of aanbod:

1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;
2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;
3° andere profielen of muziekaanbod.
De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod”.

up

Het frequentieplan 2018 - indienen van dossiers

Bekijk hier het definitieve besluit: Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep

Bekijk hier het definitieve document: Oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie. De kandidaten kregen 30 dagen de tijd - tot donderdag 15 juni 2017 0:00- om één of meerdere dossiers samen te stellen. De dossiers konden enkel worden ingevoerd via de portal Kiosk. Bekijk hier de handleiding.

up

Het frequentieplan 2018 - het samenstellen van het dossier - lokale radio

Het procedurebesluit beschreef aanvullende kwalificatiecriteria voor de lokale omroeporganisaties waaraan de aanvragen tot erkenning inhoudelijk en kwalitatief werden getoetst.

1° voor de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema:
a) het format van de radio-omroeporganisatie, namelijk: (20%)
1) de omschrijving van het specifieke programma-aanbod, het specifieke profiel of de specifieke doelgroep tot wie de radio-omroeporganisatie zich richt; (maximum 15 bladzijden, maximum 2MB)
2) de motivering van de credibiliteit en de aantoonbare publieke waarde van het vooropgestelde project; de aantoonbare publieke waarde is de omschrijving van wat het concept van de omroep kan betekenen voor de samenleving; (maximum 15 bladzijden, maximum 2MB)
3) een gedetailleerd zendschema; (geen maximum aantal bladzijden)
4) de band met lokale gemeenschap als verbindende factor; (4000 karakters om dit te beschrijven echter maximum mogen 8 bijlagen worden toegevoegd, elk maximum 2MB)
b) de inhoud, de mix en de diversiteit van de programma's; (20%) (maximum 25 bladzijden, maximum 2MB)
c) de concrete invulling van het programma-aanbod voor informatie en journaals uit het eigen verzorgingsgebied, met bijzondere aandacht voor: (15%) (maximum 20 bladzijden, maximum 2MB)
1) het aantal en de duur van de onderscheiden geplande journaals per dag;
2) de verscheidenheid aan onderwerpen bij het brengen van informatie;
3) de voorgenomen verslaggeving van sociale en culturele evenementen binnen het verzorgingsgebied;

2° voor het financiële plan:
a) een geprojecteerde balans van de twee eerstvolgende exploitatiejaren; (10%)
b) de specificatie van de herkomst van de financiële middelen in eigen vermogen en vreemd vermogen; (20%)

3° voor de technische (zend)infrastructuur:
a) de voorziene gedetailleerde technische uitrusting, infrastructuur, transmissie, vestiging en uitbouw van het zenderpark; (5%) (maximum 30 bladzijden, maximum 2 MB)
b) de concrete timing voor de uitrol van technische investeringen. (10%)

up

De erkenning van BRUZZ (FM Brussel)

In de oproep tot kandidaatstelling, zoals verschenen in het Staatsblad op 16/05/2017, is geen frequentiepakket 46 voor lokale radio te vinden. Het gaat hier om de frequentie 98,80 MHz die nu in gebruik is door Bruzz, het vroegere FM Brussel in Brussel met 3162 Watt en een directief antennepatroon. In het decreet van 23 december 2016 staat: "Met behoud van de andere bepalingen van dit decreet wijst de Vlaamse Regering een lokale radio-omroeporganisatie aan die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad specifiek gericht is op de Nederlandstalige Brusselaars en nauw samenwerkt met de regionale televisieomroeporganisatie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Vlaamse Regering stelt die radio-omroeporganisatie de frequentie of frequenties ter beschikking die ze nodig heeft."

Naast subsidies krijgt Bruzz ook een frequentie toegewezen zonder deel te moeten nemen aan de erkenningsronde.

up

Toekenning van een eerste reeks van 35 erkenningen als lokale radio

Op basis van de ontvangen en ontvankelijk bevonden aanvragen tot erkenning als lokale radio-omroeporganisatie werd vastgesteld dat er 35 aanvragen van kandidaten waren waarbij zij de enige aanvrager zijn voor een specifiek lokaal frequentiepakket en waarbij eveneens werd vastgesteld dat deze kandidaten geen andere aanvraag voor een ander (lokaal) frequentiepakket hebben ingediend waarvoor tevens nog andere aanvragers konden kandideren. Bijgevolg kan aan deze kandidaat-lokale radio-omroeporganisatie de erkenning nu reeds toegekend worden door de minister, gezien enerzijds het dossier ontvankelijk was en anderzijds een vergelijkende toets met andere kandidaat-omroepen overbodig was.

deel 1
deel 2
deel 3

up

Het frequentieplan 2018 - voorstelling van de kandidaten netwerkradio's

S-Radio wil zich met muziek die 'actueel, dynamisch, fris, recent en prikkelend' is richten op de actieve stedeling van 14 tot 44 jaar oud. S-Radio hoopt zo 'breder te zijn dan jong geprofileerde radio’s, jonger te zijn dan radio’s voor volwassenen en vernieuwender dan gevestigde merken'.

HIT! richt zich naar een voornamelijk vrouwelijk publiek waarbij vrouwelijke rolmodellen sterk aan bod zullen komen. De doelgroep is de actieve (stedelijke) vrouw tussen 21 en 48 jaar oud en haar gezin.

VBRO kiest bewust voor een 100% Vlaams/Nederlandstalig profiel, schenkt aandacht aan het volledige pallet aan Vlaamse artiesten met een inclusieve aanpak voor liefhebbers (waarvan het grootste deel binnen de leeftijdscategorie 18-88) in alle lagen van de bevolking.

MENT Radio wil Vlaamse interactieve hitradio brengen die (visual) radio, televisie, internet, app en nieuwsdoorstroom direct uit de Vlaamse muziekwereld naadloos aan elkaar koppelt.

TOPRadio profileert zich als doelgroepenradio door de focus te leggen op dancemuziek en de nieuwste muzikale trends te programmeren en richt zich primair op de leeftijdsgroep 18-34 jaar.

Radio FG Vlaanderen beschrijft zich als een gerenommeerde stadsradio en wil groeien tot een Vlaamse jongerenzender met uptempo hitmuziek. Radio FG Vlaanderen kiest daarbij om muziek met hogere beats per minuut te programmeren. De beoogde doelgroep van Radio FG Vlaanderen zijn jongeren en jongvolwassenen tot 35 jaar oud.

Stadsradio Vlaanderen heeft 3 dossiers ingediend, zowel netwerkpakket 1, 3 als 4 en wil de brug slaan tussen de lokale radio en de landelijke radio. Een eigen nieuwsdienst zal daarbij sterk inzetten op lokale invalshoeken in het ontvangstgebied, met bijvoorbeeld niet alleen algemene journaals maar ook elk uur provinciaal en stedelijk nieuws. De netwerkradio-omroeporganisatie richt zich met een classic hits format op alle Vlamingen.

Radio Maria heeft een dossier ingediend op zowel netwerkpakket 3 als netwerkpakket 4 en is een religieus geïnspireerde en sociale radio, die open staat voor en respect heeft voor iedere strekking en elke cultuur. De netwerkradio-omroeporganisatie richt zich naar iedereen die op zoek is naar zingeving in zijn of haar leven.

Ook Club FM heeft een dossier ingediend op netwerkpakket 4, tevens ook op netwerkpakket 1 als Radio ROXX, en brengt een brede kwalitatieve mix van volwassen pop en rock, van de grootste hits en classics uit de jaren 70, 80 en 90 tot de muziek van vandaag. De netwerkradio-omroeporganisatie richt zich tot de actieve Vlaamse bevolking tussen 20 en 45 jaar oud.

up

Het frequentieplan 2018 - erkende netwerkradio's

Op 15 september 2017 werden de 4 netwerkradio's erkend.

Netwerkpakket 1: S-Radio. Bekijk hier het volledige rapport.

evaluatie netwerk 1
Overzicht van de scores

kaart 1


Netwerkpakket 2: VBRO. Bekijk hier het volledige rapport.

evaluatie netwerk 2
Overzicht van de scores

kaart 2


Netwerkpakket 3: HIT! Bekijk hier het volledige rapport.

evaluatie netwerk 3
Overzicht van de scores

kaart 3


Netwerkpakket 4: Stadsradio Vlaanderen. Bekijk hier het volledige rapport.

evaluatie netwerk 4
Overzicht van de scores

kaart 4


TOPRadio, die enkel kandidaat was voor netwerkpakket 3, greep naast de erkenning. Het verschil in het aantal uitgereikte punten was slechts 1,31%. Voorzitter Bruno Heyndrickx liet weten dat het een procedure inleidt bij de Raad Van State. Volgens hem zijn er fouten gemaakt bij de evaluatie van hun erkenningsdossier. TOPRadio liet het afweten bij het financieel  plan waar het de helft van de punten op het onderdeel ‘balans voor de volgende 2 jaren’ verloor. “Ons financieel plan was realistisch en waterdicht. Onze concurrent kreeg betere punten door beloftes te doen”, liet Bruno optekenen in de krant De Standaard. Maar vooral het businessplan van TOPRadio werd minder hoog gequoteerd dan dat van concurrent HIT!. Zo werd de luistervoorkeur van de beoogde doelgroep niet onderzocht binnen het businessplan en was het groeipotentieel van de luistermarkt onvoldoende geduid en niet onderbouwd met cijferonderzoek.

Ook Ment Radio greep naast een erkenning. Het management achter Ment TV was zeker om een erkenning te krijgen. Dat was reeds te lezen op de website menttv.be. begin 2017. Op de hoofdpagina stond te lezen: "Daarom willen we ook Ment op de radio (FM & DAB+)" en vervolgens "Die Vlaamse muziekzender komt er gewoon op FM en natuurlijk uitsluitend op DAB+".

radiovergunning Ment Radio

up

Het frequentieplan 2018 - de evaluatie van de dossiers netwerkradio

Tijdens een commissievergadering van departement CJSM op donderdag 28 september 2017 lichtte Sven Gatz onder andere het volgende toe.

De jury bestond uit zes personen. Het waren personen die zowel via interne mobiliteit als extern door het departement aangeworven werden in het voorjaar van 2017 en die gerekruteerd werden op basis van een specifiek functieprofiel voor deze erkenningsronde. Zo werd tijdens de selectie bijvoorbeeld ook gekeken naar affiniteit met de aanvullende kwalificatiecriteria zoals die in het besluit en het decreet waren ingeschreven, dit om een complementair beoordelingsteam te vormen waarmee de diverse competenties gebundeld werden in functie van deze erkenningsronde.

In een eerste fase werd elk dossier in detail gelezen, bestudeerd en kreeg het een definitieve eindbeoordeling. In een tweede fase werd de gemotiveerde eindbeoordeling gedetailleerd nagelezen door een controleur. De controleur zorgde er in een tweede fase voor dat er geen interpretatieverschillen waren in de strengheid van de score en de motivering. Er was dus volgens Sven Gatz wel degelijk een dubbel mechanisme aanwezig.

Er werd uitgegaan van een geobjectiveerde vragenlijst per criterium om elke netwerkomroeporganisatie op dezelfde manier te kunnen beoordelen. In die zin was er een puur mathematische beoordeling gemaakt van de dossiers, immers de dossiers met de beste overall scores hebben het gehaald. Dat is ook letterlijk het kader van het Procedurebesluit, dat in percentages voorziet. Aangezien de sterktes en zwaktes van de dossiers op verschillende punten lagen, was dit volgens de minister ook de meest objectieve manier van beoordelen.

Het krijgen van een erkenning betekent niet dat de aanvrager de engagementen die zijn gemaakt in zijn of haar dossier daarna zomaar naast zich neer kan leggen. Het is de VRM die toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden, zoals het decreet ook stelt: om erkend te worden en te blijven. Elke wijziging in de gegevens die in de offerte werden ingediend, moet, zoals gezegd, worden voorgelegd aan de VRM. De VRM kan ook sancties opleggen bij het niet-naleven van de decretale bepalingen.

Bekijk hier het volledige verslag.

up

Het frequentieplan 2018 - de toekenning van de overige erkenningen lokale radio

Op 1 december 2017 nam de Vlaamse Regering akte van de erkenning door Minister Gatz van 68 resterende erkenningen als lokale radio-omroeporganisatie.

deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7

Bekijk hier het volledige rapport met scores en motivatie.

up

De gevolgen van de erkenningen

Net zoals tijdens de vorige erkenningsronde in 2003 werd het ingediende dossier niet vergeleken met de realiteit. Het kwam er dus op neer dat men in het dossier een zo goed mogelijk beeld en visie moest te beschrijven om zo hoog mogelijke punten per onderdeel te scoren. Het gevolg was dat heel wat radio's vlug een dossier hebben samengesteld waarin de huidige manier van werken werd beschreven.

Sommige VZW's die goed bedreven zijn om dergelijke dossiers samen te stellen slaagden zonder probleem 2 frequentiepaketten in de wacht te slepen. Hier volgt een lijst van omroepen die er niet in slaagden een erkenning te behalen en dus genoodzaakt waren om hun zender op 31 december 2017 af te schakelen.

up

Minister Sven Gatz reageert na de toekenning van de lokale frequenties

Minister Sven Gatz kreeg veel reacties, vooral van verliezers. Hier volgt zijn reactie.

Er is wel degelijk een belangrijke economische component in heel het radioverhaal.
Radio’s kan men bekijken vanuit verschillende invalshoeken:
- cultureel: gemeenschapsbevorderend
- technisch: er zijn niet genoeg frequenties en het frequentieplan moet kloppen
- juridisch: iedereen moet gelijk en correct behandeld worden
- economisch: het doel is een sterk economisch radiolandschap te behouden of te versterken.
Op dit laatste aspect wil ik graag dieper ingaan.

Wij hebben een van de sterkste radiolandschappen van Europa. Daarmee bedoel ik dat 95% van al wie radio luistert van de bevolking naar een van de 8 nationale zenders luistert wat wijst op een hoge tevredenheid.

Daarmee bedoel ik ook dat wij net na Ierland de beste advertentiemarkt hebben inzake radio van de hele EU.

Samengevat: mensen luisteren graag naar de radio en de markt is tevreden want er is veel reclame, veel inkomsten en genoeg verschillen tussen de radio’s die toch ook complementair zijn.

Op zo’n moment ga ik de kip met de gouden eieren niet slachten. Zeker wanneer de opbrengst van de radioreclame netto financierder geworden is van televisieprogramma’s en dit in een fase dat de Facebooks en Googles van deze wereld nogal veel advertentiewaarde opslorpen en op die manier uit ons land en ons media-ecosysteem laten ‘weglekken’.
Het is dus belangrijk dat ik dit als mediaminister intact houd.

Het spijt me, maar dit speelt veel minder voor de lokale radio’s waar zelfbedruipend zijn voldoende is. Het enige waar we hier een economische factor in het nieuwe radiodecreet ingebracht hebben is dat de frequentiezone van de lokale radio licht groter worden omdat dat de economische leefbaarheid moet vergroten. Wat op zich ook de concurrentie, zeker in de steden, wel vergroot heeft, toegegeven.

We hebben wel degelijk actief gescreend op ketenvorming en er dus ook een aantal uitgehaald (wat is dat toch in die radiowereld: bestaande ketenradio’s blijven proberen om onder de waterlijn met stromannen te werken voor lokale frequenties en we hebben weet van minstens een nieuwe poging tot ketenvorming). Ook de VRM zal dit actief monitoren de komende weken, maanden en jaren.

Daarnaast, sorry dit moet me van het hart, is er enorm veel kwaadsprekerij over elkaar in het radiowereldje. Men gunt elkaar weinig tot niets, men komt bij mij regelmatig een andere radio zwart maken (die hebben alleen een computer, geen eigen programma’s, die zitten daar met die en die als voorwendsel samen in een vzw, enz, enz, enz). Er is wel eens afgunst of een minder goede relatie in de cultuur- of de jeugdsector, maar geloof me, de wereld van de lokale/regionale radio slaat alles. Echt niet ok.

Ten gronde: hoe we de frequentie ook zouden gegroepeerd hebben, er zouden altijd te weinig frequenties zijn. Feiten, geen mening.

up

1 januari 2018 - de start van het nieuwe frequentieplan

De 68 erkende lokale omroepen die werden erkend op vrijdag 1 december 2017 hadden juist geteld één maand de tijd om hun vergunning aan te vragen bij het VRM. De Vlaamse Regulator van de Media heeft 2 weken tot 3 maanden nodig om een vergunning af te leveren. Minister van Media Sven Gatz had het nog zo plechtig beloofd. Er zou pragmatisch omgegaan worden na 1 januari 2018. Dit om iedereen de gelegenheid te geven zenders aan of uit te zetten of van frequentie te wisselen.

De VRM was een andere mening toegedaan. Het begon op 3 januari controles uit te voeren. De frequentie van Stadsradio Vlaanderen had nog geen vergunning er werd aangemaand de uitzendingen te staken tot de vergunning in de bus rolde. Een dag later werden onder andere Radio TOS uit Turnhout, Radio Land van Waas uit Sint-Niklaas, Radio CityMusic uit Aalst, FM Goud uit Bree/Hechtel-Eksel telefonisch gecontacteerd en aangemaand hun zenders af te zetten. Kennelijk zaten het Kabinet van Media en de VRM niet op dezelfde frequentie.

up

9 maart 2018 - Erkenning Hit! ingetrokken - TOPRadio erkend

TOPRadio, die tweede eindigde in de rangschikking voor netwerk 3, stelde een vordering tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van State tegen de beslissing. Hit! meldde in het dossier dat het een partnerschap met het vrouwenblad Flair had, maar dat was niet correct. Een solide samenwerking met Flair ontbrak, wat toch essentieel was gezien er in het dossier sprake was van structurele overeenkomst en de baseline RADIOMETFLAIR van Hit! veelvuldig voorkwam.

De Raad van State schorste van de erkenning op 22 februari 2018. Op 9 maart 2018 beslist minister Sven Gatz om de erkenning voor het frequentiepakket 3 toe te kennen aan TOPRadio. Minister Sven Gatz wachtte de definitieve uitspraak van de Raad van State dus niet af. De erkenning kwam dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat.

Topradio met tong

up

Samenwerking FM Goud en FM Goud+ is legaal

FM Promotion BVBA legde op 24 april 2048 bij de VRM klacht neer tegen de omroepverenigingen FM Goud Bree VZW en Planet Rock VZW. De twee VZW's verdelen respectievelijk Radio FM Goud en Radio FM Goud+. De klager was van oordeel dat beide VZW's het verbod niet naleefden beschreven in artikel 145 van het Mediadecreet op rechtstreekse bindingen tussen beide VZW’s.

FM Goud en FM Goud+

Er werd door een deurwaarder onder andere vastgesteld dat beide internetdomeinnamen op naam van Michel Vanderfeesten staan, dat indien men in de zoekmachine Google zoekt op FM Goud Plus men terechtkomt op de website van FM Goud, dat dezelfde persoon als contactpersoon voor beide radio’s wordt vernoemd op de officiële lijst van de VRM, beide radio’s hun studio in hetzelfde pand hebben, enz...

FM Goud kaartje zendbereik

De VRM heeft echter geen probleem met de manier waarop beide vzw’s samenwerken.

Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp dat tot artikel 145, 2°, a), van het Mediadecreet heeft geleid, blijkt dat de decreetgever met deze bepaling het cross-ownership tussen lokale radio-omroeporganisaties en/of de achterliggende vennootschappen heeft willen verbieden maar bepaalde vormen van samenwerking niet volledig heeft willen uitsluiten. Daarnaast wordt zeggenschap in de parlementaire stukken omschreven als rechten, overeenkomsten of andere middelen die afzonderlijk of gezamenlijk met inachtname van alle feitelijke en juridische omstandigheden, het mogelijk maken een bepalende invloed uit te oefenen over meer dan twee landelijke radio-omroepen.

De in de klacht beschreven feitelijkheden kunnen beschouwd worden als vormen van niet-verbonden samenwerking tussen de radio’s FM Goud en FM Goud Plus. Voorts brengt het loutere bestaan van huwelijkse, relationele en/of familiale banden in de bestuursorganen van de betrokken organisaties – hoewel het bestaan ervan bij de klager begrijpelijkerwijs de indruk kan wekken dat beide rechtspersonen niet volledig onafhankelijk opereren – op zich niet mee dat er sprake is van rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen en/of zeggenschap in de zin van artikel 145, 2°, a), van het Mediadecreet. De klager wijst geen handelingen of daden aan waarmee dergelijke bindingen of zeggenschap concreet wordt aangetoond.”

Op basis van de gegevens waarover de VRM thans beschikt, kan dan ook geen inbreuk op artikel 145, 2°, a), van het Mediadecreet worden vastgesteld. Om deze reden beslist de VRM de klacht van FM Promotion BVBA ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
up